Oskar Litwin

EFEKTYWNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE

EFEKTYWNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE

Regulamin

Witamy na naszej stronie internetowej. Ta strona jest utrzymywana jako usługa dla naszych klientów. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie i stosowanie następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Oskara Litwin z Tobą w odniesieniu do tej strony internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie należy korzystać z tej strony.

GWARANCJA: WSZYSTKIE PRODUKTY OBJĘTE SĄ 14-DNIOWĄ GWARANCJĄ ZWROTU PIENIĘDZY. JEŚLI KUPUJĄCY NIE JEST W PEŁNI ZADOWOLONY, MOŻE WYSŁAĆ E-MAIL LUB ZADZWONIĆ, PRZEDSTAWIĆ DOWÓD, ŻE WYKONAŁ PRACĘ, PRÓBOWAŁ WDROŻYĆ STRATEGIE I OTRZYMA PEŁNY ZWROT PIENIĘDZY. KAŻDY ZAKUP NA TEJ STRONIE OZNACZA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI.

 

1. Umowa.

Niniejsza Umowa („Umowa”) określa warunki dostępu do i korzystania z oskarlitwin.pl („Witryna”) i opisuje zasady i warunki mające zastosowanie do dostępu i korzystania z Witryny. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez Oskara Litwina po opublikowaniu zmienionej umowy. Wszelkie takie modyfikacje wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją tych warunków w dowolnym momencie na stronie https://oskarlitwin.pl/regulamin. Każde użycie przez użytkownika stanowi i jest uważane za bezwarunkową akceptację niniejszej Umowy.

 

2. Własność intelektualna.

1. Nasza zawartość. Wszystkie treści zawarte na tej stronie są i pozostaną własnością Oskara Litwina lub jego dostawców treści i są chronione stosownymi prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności. Wszelkie kopiowanie, redystrybucja, wykorzystanie lub publikowanie przez użytkownika takich treści lub jakiejkolwiek części witryny jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Oskara Litwina. W żadnym wypadku użytkownik nie nabywa prawa własności ani innego udziału w żadnej treści poprzez korzystanie z niniejszej witryny. [Trademark] jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GYMOSCO LTD. Inne nazwy produktów i firm wymienione w tej witrynie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Treści dostarczane przez użytkownika. Uzyskując dostęp do naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru naszej strony, a także umieszczając jakiekolwiek informacje w którymkolwiek z tych obszarów, niniejszym przyznajesz nam wieczystą, nieodwołalną, wolną od tantiem licencję na takie materiały, w tym między innymi prawo do zamieszczania, publikowania, przekazywania, rozpowszechniania, tworzenia prac pochodnych na podstawie tworzenia tłumaczeń, modyfikowania, poprawiania, ulepszania, zmieniania, wyświetlania i publicznego odtwarzania takich materiałów w dowolnej formie lub za pomocą dowolnych mediów, znanych obecnie lub później odkrytych. Udzielasz również innym osobom, które uzyskują dostęp do forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru naszej strony, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na przeglądanie, pobieranie, przechowywanie i odtwarzanie Twoich wpisów, ale taka licencja jest ograniczona do użytku osobistego i korzystania z niej przez te osoby.

3. Osobisty użytek. Oskar Litwin udziela Ci ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z niniejszej strony oraz treści będących naszą własnością wyłącznie do użytku osobistego, a nie do republikacji, dystrybucji, cesji, sublicencji, sprzedaży, przygotowywania prac pochodnych lub innego użytku. Zgadzasz się nie kopiować materiałów na stronie, odtwarzać kodu źródłowego lub włamać się na stronę, lub korzystać z materiałów, produktów lub usług z naruszeniem jakiegokolwiek prawa. Korzystanie z tej strony internetowej jest według uznania Oskara Litwina i GYMOSCO LTD może zakończyć korzystanie z tej strony w dowolnym momencie.

4. Inne zastosowania. Wszelkie inne sposoby korzystania z Treści zawartych na Stronie, w tym, między innymi, przesyłanie, pobieranie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, udział w przekazywaniu lub sprzedaży, kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucja, wykonywanie, wyświetlanie, włączanie do innej strony internetowej, odtwarzanie Strony (poprzez linkowanie, kadrowanie lub w jakikolwiek inny sposób) lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie jakichkolwiek Treści, w całości lub w części, jest surowo zabronione bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Oskara Litwina.

 

3. Zastrzeżenia.

1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „JAK JEST”, „JAK DOSTĘPNE”. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. OSKAR LITWIN WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, GWARANCJE USTAWOWE ORAZ WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA ZE STRONY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY. PONADTO OSKAR LITWIN NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE, DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE LUB Z DOWOLNEJ LOKALIZACJI, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE USŁUGA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. OSKAR LITWIN, JEJ FILIE, SPRZEDAWCY I PODMIOTY STOWARZYSZONE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USUNIĘCIE, BRAK PRZECHOWYWANIA LUB NIETERMINOWE DOSTARCZENIE WSZELKICH INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW, A TAKŻE WSZELKICH MATERIAŁÓW POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. KORZYSTANIE Z USŁUG WITRYNY ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKIEM POBRANIA TAKICH INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW.

2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. OSKAR LITWIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC DOSTAWCÓW LUB OSÓB TRZECICH W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY LUB STRATY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z OSKAR LITWIN LUB STRONĄ, LUB JEJ UŻYTKOWANIEM, LUB JAKIMIKOLWIEK DANYMI LUB INNYMI MATERIAŁAMI PRZEKAZYWANYMI ZA POŚREDNICTWEM LUB ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA STRONIE, LUB JAKIMIKOLWIEK USŁUGAMI, LUB INFORMACJAMI ZAKUPIONYMI, OTRZYMANYMI LUB SPRZEDANYMI ZA POŚREDNICTWEM STRONY, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ROSZCZENIA LUB CHARAKTERU PRZYCZYNY DZIAŁANIA, NAWET JEŚLI OSKAR LITWIN ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY LUB STRATY.

3. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAROBKÓW. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych.

Nie przedstawiamy Ci możliwości biznesowych.

Nie wysuwamy żadnych roszczeń co do dochodów, które możesz osiągnąć.

Nie przedstawiamy Ci możliwości wzbogacenia się.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy należy zachować ostrożność i zasięgnąć porady osobistych profesjonalnych doradców, takich jak adwokat czy księgowy.

Tam, gdzie podane są dane dotyczące dochodów (jeśli w ogóle), są to niepotwierdzone informacje przekazane nam na temat wyników osiągniętych przez osobę dzielącą się tymi informacjami. Nie przeprowadziliśmy niezależnej weryfikacji oświadczeń złożonych przez te osoby. Proszę nie zakładać, że osiągną Państwo takie same dochody.

Proszę nie interpretować żadnego stwierdzenia na tej stronie jako twierdzenia lub reprezentacji średnich zarobków. Średnie zarobki NIE istnieją. Testimoniale i oświadczenia osób nie powinny być interpretowane jako twierdzenia lub reprezentacje średnich zarobków. Nie możemy, nie robimy i nie będziemy robić żadnych roszczeń co do zarobków, średnich lub innych.

Sukces w każdym przedsięwzięciu zależy od wielu czynników indywidualnych dla Ciebie. Nie znamy Twojego wykształcenia, umiejętności, wcześniejszych doświadczeń ani czasu, który możesz i chcesz poświęcić na to przedsięwzięcie.

Przed podjęciem jakiegokolwiek działania należy przeprowadzić własne badanie due diligence. Proszę postępować zgodnie z radami swoich osobistych wykwalifikowanych doradców.

Każde przedsięwzięcie wiąże się z ryzykiem, które nie jest odpowiednie dla wszystkich. Jeśli używasz kapitału, należy używać tylko kapitału „ryzyka”.

Nie ma żadnej gwarancji, że zarobisz jakiekolwiek pieniądze używając któregokolwiek z pomysłów przedstawionych w naszych materiałach. Przykłady zawarte w naszych materiałach nie powinny być interpretowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Wiele czynników będzie miało znaczenie przy określaniu rzeczywistych wyników i nie gwarantujemy, że osiągniesz wyniki podobne do naszych lub innych. Nie gwarantujemy, że osiągniesz jakikolwiek rezultat dzięki pomysłom zawartym w naszych materiałach.

Zgadzasz się, że nie będziemy uczestniczyć w Twoim sukcesie, ani nie będziemy odpowiedzialni za Twoje niepowodzenie lub za Twoje działania w jakimkolwiek przedsięwzięciu, które możesz podjąć.

Proszę zrozumieć, że przeszłe wyniki nie mogą być wskaźnikiem możliwych przyszłych wyników.

Materiały zawarte w naszym produkcie i naszej witrynie internetowej mogą zawierać informacje, które zawierają lub są oparte na stwierdzeniach dotyczących przyszłości w rozumieniu ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach papierów wartościowych z 1995 roku. Stwierdzenia dotyczące przyszłości przedstawiają nasze oczekiwania lub prognozy dotyczące przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te można rozpoznać po tym, że nie odnoszą się one ściśle do faktów historycznych lub bieżących. Używa się w nich słów takich jak „przewidywać”, „szacować”, „oczekiwać”, „projekt”, „zamierzać”, „planować”, „wierzyć” oraz innych słów i terminów o podobnym znaczeniu w związku z opisem potencjalnych zysków lub wyników finansowych.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w naszych materiałach mają na celu wyrażenie naszej opinii na temat potencjału zarobkowego. Są to wyłącznie opinie i nie należy na nich polegać jako na faktach.

 

4. Warunki odnoszące się do zawartości strony dostarczanej przez użytkownika.

1. Uczestnictwo na własne ryzyko. Wchodzisz i uczestniczysz w naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym interaktywnym obszarze naszej strony, i uzyskujesz dostęp do materiałów tam zawartych na własne ryzyko.

2. Brak monitorowania. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy komunikacji na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym interaktywnym obszarze użytkownika naszej strony i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne materiały, które jakikolwiek uczestnik naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika naszej strony umieszcza i nie bierzemy odpowiedzialności za to. W przypadku, gdy zostaniemy powiadomieni przez jakąkolwiek stronę, że jakakolwiek komunikacja zawarta na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym interaktywnym obszarze użytkownika naszej strony jest sprzeczna z niniejszymi warunkami, możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do zbadania sytuacji i zdecydować według własnego uznania, czy usunąć taką komunikację z naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika naszej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub usunięcie jakiejkolwiek treści z naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika naszej strony na podstawie skargi lub w inny sposób.

3. Twoje zaufanie na Twoje ryzyko. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do prawdziwości lub dokładności jakichkolwiek oświadczeń lub materiałów zamieszczonych na lub za pośrednictwem naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie. Zgadzasz się i potwierdzasz, że bierzesz na siebie ryzyko wszelkich działań, które podejmujesz w oparciu o informacje, które mogą być zawarte na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym interaktywnym obszarze użytkownika na naszej stronie.

4. Brak poparcia. Nie popieramy ani nie uwiarygadniamy żadnych oświadczeń, które są składane przez jakiegokolwiek uczestnika na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym obszarze interaktywnym naszej strony. Wszelkie opinie lub poglądy wyrażone przez uczestników naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru naszej witryny są ich własnymi opiniami. Nie popieramy ani nie wspieramy, ani w żaden inny sposób nie dajemy wiary lub powodu do polegania na takich oświadczeniach lub opiniach.

5. Jesteś Odpowiedzialny. Ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje własne oświadczenia i materiały, które zamieszczasz na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym interaktywnym obszarze naszej strony oraz za wszelkie konsekwencje, przewidziane lub nie, dla każdej strony, która może polegać na tych oświadczeniach. Zgadzasz się, że nie podejmiesz żadnych działań mających na celu próbę pociągnięcia nas do odpowiedzialności za takie materiały lub oświadczenia.

6. Usuwanie materiałów. Jako uczestnik naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie, zgadzasz się, że możemy usunąć wszelkie materiały z naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie z dowolnego powodu, według naszego uznania, lub bez powodu. Obejmuje to materiały, które są destrukcyjne, obraźliwe, obelżywe, nielegalne, wulgarne, pornograficzne lub jakiekolwiek inne. Uchronisz nas przed wszelkimi szkodami, które Ty lub inni mogą ponieść w wyniku usunięcia przez nas jakichkolwiek treści z naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie lub w wyniku zaprzestania działalności naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie w dowolnym momencie.

7. Prawo do wydalenia. Mamy prawo do usunięcia, wydalenia lub zdyskwalifikowania jakiejkolwiek strony z uczestnictwa i dostępu do naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do naruszenia niniejszej umowy, destrukcyjne zachowanie, skargi od innych stron, wszelkie rzekomo nielegalnej działalności, lub z jakiegokolwiek innego powodu lub bez powodu w ogóle.

8. Prawo do wypowiedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu lub innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie w dowolnym momencie, a wszyscy użytkownicy chronią nas przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, pozwami, groźbami, żądaniami, zobowiązaniami, działaniami, przyczynami powództwa lub urazami, które mogą z nich wynikać, w tym, ale nie wyłącznie, przed szkodami wtórnymi, ubocznymi i specjalnymi o każdym charakterze i rodzaju.

9. Zakazy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

 • wykorzystywać naszego forum, tablicy ogłoszeń, czatu ani żadnego innego interaktywnego obszaru użytkownika na naszej stronie do jakichkolwiek nielegalnych celów,
 • umieszczania jakichkolwiek materiałów na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub w innym interaktywnym obszarze naszej strony, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, informacje poufne lub inne prawa jakiejkolwiek innej strony,
 • umieszczania na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub w innym interaktywnym obszarze naszej strony jakichkolwiek materiałów, które zawierają fałszywe informacje o jakiejkolwiek osobie, naruszają prawo do prywatności jakiejkolwiek innej osoby lub grożą, nękają, wykorzystują lub zawstydzają jakąkolwiek inną osobę,
 • umieszczać żadnych obscenicznych, pornograficznych, seksualnych lub brutalnych materiałów, grafik, zdjęć, tekstów lub w inny sposób na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub w innym interaktywnym obszarze naszej strony,
 • umieszczania jakichkolwiek reklam, prób nakłaniania do prowadzenia działalności gospodarczej, materiałów marketingowych lub materiałów promujących sprzedaż na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub w innym interaktywnym obszarze naszej witryny,
 • udawać innej osoby, którą nie jesteś,
 • umieszczania materiałów na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym interaktywnym obszarze użytkownika na naszej stronie, które są destrukcyjne lub nie na temat.

 

10. Zwolnienie z odpowiedzialności i odszkodowanie. Uchronisz nas przed odpowiedzialnością i zabezpieczysz nas przed wszelkimi roszczeniami o odszkodowanie od osób trzecich, wynikającymi z Twojego uczestnictwa, użytkowania lub zachowania na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czacie lub innym obszarze interaktywnym naszej strony.

 

5. Różne.

1. Zakaz eksploracji danych. Użytkownikowi zabrania się eksploracji danych, scrapingu, crawlingu, e-mail harvestingu lub wykorzystywania jakiegokolwiek procesu lub procesów, które wysyłają automatyczne zapytania do OSKAR LITWIN lub strony HTTPS://OSKARLITWIN.PL. Użytkownik nie może wykorzystywać OSKAR LITWIN lub strony HTTPS://OSKARLITWIN.PL do tworzenia zbioru ofert, w tym konkurencyjnych produktów lub usług. Nie możesz korzystać z witryny lub jakichkolwiek materiałów do niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail.

2. Zgodność z przepisami prawa. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z witryny. Użytkownik zgodził się również, że informacje dostarczone przez niego są prawdziwe i dokładne zgodnie z jego najlepszą wiedzą.

3. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić OSKAR LITWIN i naszych partnerów, pracowników i podmioty stowarzyszone przed odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy lub korzystaniem ze Strony.

4. Prywatność. Twoja wizyta na naszej stronie jest również regulowana przez naszą Politykę Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności na stronie https://oskarlitwin.pl/polityka-prywatnosci. OSKAR LITWIN zastrzega sobie prawo, a użytkownik upoważnia nas, do wykorzystania i przypisania wszystkich informacji dotyczących korzystania ze Strony przez użytkownika oraz wszystkich informacji dostarczonych przez użytkownika w dowolny sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności.

5. Powiadomienie DMCA. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie zawiadomienia zawierającego wszystkie poniższe informacje do naszego agenta ds. praw autorskich:

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według użytkownika zostało naruszone;
 • Opis miejsca na Stronie, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie;
  Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • Oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
 • Oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

6. Ujawnienie afiliacji. Oskar Litwin jest partnerem wielu narzędzi online, usług i produktów. Linki na Stronie mogą być linkami afiliacyjnymi, a Oskar Litwin może otrzymywać prowizje za zakupy dokonywane przez odwiedzających Stronę. Naszym pełnomocnikiem ds. praw autorskich w zakresie powiadamiania o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich na Stronie jest Oskar Litwin, z którym można skontaktować się w następujący sposób: E-mail: oskar@oskarlitwin.pl

Oskar Litwin

Uzyskaj dostęp do tego treningu.

Uzyskaj dostęp do tego treningu.

Wpisz teraz poniżej Twoje imię i adres e-mail: